[1]
หลินภู ม. และ พุทธรักขิโต (หลินภู) พ. 2023. ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 7, 14 (ธ.ค. 2023).