(1)
หลินภู ม.; พุทธรักขิโต (หลินภู) พ. . . ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้. Educ. J. KPRU. 2023, 7.