หลินภู ม.; พุทธรักขิโต (หลินภู) พ. . . ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, Kamphaengphet ,Thailand, v. 7, n. 14, 2023. Disponível em: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/EJFE/article/view/90-106. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.