หลินภู มนตรี, และ พุทธรักขิโต (หลินภู) พระฟูตระกูล. 2023. “ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้”. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 (14). Kamphaengphet ,Thailand. https://so08.tci-thaijo.org/index.php/EJFE/article/view/90-106.