[1]
หลินภู ม. และ พุทธรักขิโต (หลินภู) พ. . ., “ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้”, Educ. J. KPRU., ปี 7, ฉบับที่ 14, ธ.ค. 2023.