หลินภู ม., และ พุทธรักขิโต (หลินภู) พ. . . “ศรัทธา 4 กับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู : นิยามองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้”. วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ปี 7, ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2023, https://so08.tci-thaijo.org/index.php/EJFE/article/view/90-106.