[1]
วิชชุประภา ช. 2023. ประเทศไทยกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 2019. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 6, 1 (ม.ค. 2023), DOI: 10.14456/mfulj.2023.5.