(1)
วิชชุประภา ช. ประเทศไทยกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 2019. MFULJ 2023, 6, DOI: 10.14456/mfulj.2023.5.