วิชชุประภา ช. ประเทศไทยกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 2019. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, [S. l.], v. 6, n. 1, p. DOI: 10.14456/mfulj.2023.5, 2023. Disponível em: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ/article/view/399. Acesso em: 4 มิ.ย. 2023.