วิชชุประภา ชญานิศ. 2023. “ประเทศไทยกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 2019”. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6 (1):DOI: 10.14456/mfulj.2023.5. https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ/article/view/399.