[1]
วิชชุประภา ช., “ประเทศไทยกับความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 2019”, MFULJ, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. DOI: 10.14456/mfulj.2023.5, ม.ค. 2023.