About the Journal

หลักการดำเนินงานของวารสารอาศรมศิลป์:

จัดทำวารสารควบคู่กับการดำเนินงานภารกิจของสถาบัน และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง Dialogue สู่การพัฒนา “ทฤษฎีใหม่” จากผลการปฏิบัติงานของสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจเรื่องการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาะทั้งในและต่างประเทศ

วารสารราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่                                                                      

  • ฉบับที่ 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของปี
  • ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ของปี
  • ฉบับที่ 3 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของปี

โดยวารสารอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/arsomjournal