Learning Innovation for Well-Being

0 Items
null

1. การศึกษา / การเรียนการสอนประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์ผู้เรียนการเปลี่ยนแปลงมิติภายในของผู้เรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์การสอนหลักสูตรทักษะการฝึกปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาในผู้ใหญ่การเรียนรู้เชิงสหวิทยาการการศึกษาทางเลือกการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

2. การเยียวยาและสาธารณสุขการเยียวยาทางจิตใจจิตวิทยาให้คําปรึกษาชีวิตและความตายการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง / จิตตาภิบาลจิตใจสมองและประสาทวิทยาศาสตร์

3. สังคมและชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืน / การเรียนรู้ในชุมชนนิเวศวัฒนธรรมภูมิปัญญา / ปราชญ์ชาวบ้านธรรมชาติแห่งโลกและชีวิตจิตวิญญาณเพื่อสังคม / จิตอาสาชนกลุ่มน้อย / คนชายขอบ / การขับเคลื่อนสังคมปรัชญาแนวคิดคุณค่าจริยธรรม

4. จิตวิญญาณและจิตสํานึกใหม่วิทยาศาสตร์ใหม่การศึกษาเรื่องจิตสํานึก  Consciousness Studies จิตตภาวนา/การเจริญสติ Mindfulness ภูมิปัญญาบรรพกาล/จิตวิญญาณร่วมสมัยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน Spiritual transformation บุคลิกภาพเชิงลึก/อารมณ์ความรู้สึก/ญาณทัศนะ


ระเบียบวิธีวิจัย เน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative inquiry)ที่เก็บข้อมูลจากตนเองกลุ่มตัวอย่างชุมชนรวมถึงสังคมหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงทดลองการวิจัยในตนเอง / การวิจัยแบบอัตชีวประวัติ / อัตชาติพันธุ์วรรณนา /    First person research
การวิจัยแบบเรื่องเล่า   Narrative inquiry 
การวิจัยในชุมชน / ชาติพันธุ์วรรณนา
การวิจัยเชิงเอกสาร

All Items

Nothing has been published in this category yet.