About the Journal

วารสารอาศรมศิลป์

วารสารอาศรมศิลป์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง รวมถึงเป็นช่องทางในการขยายความรู้ สู่วิถีสุขภาวะ (Learning Innovation for Well-Being) กับภาคีเครือข่ายผู้จัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้จัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะ (Learning Innovation for Well-being   Networking) โดยวารสารเปิดรับผลงานทางวิชาการภาษาไทยประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย บทปริทัศน์หนังสือ และกรณีศึกษา เป็นต้น

ฉบับที่                                                                      

ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2565-กุมภาพันธ์ 2566        

Theme นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาวะ Learning Innovation for Well-Being

ฉบับที่ 2 มีนาคม 2566-มิถุนายน 2566

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2566-ตุลาคม 2566

วารสารอาศรมศิลป์

URL: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/arsomjournal

ชื่อวารสาร ภาษาไทย: วารสารอาศรมศิลป์

ชื่อวารสาร ภาษาอังกฤษ: Arsom Silp Journal : Holistic Learning for Sustainable Society

Website: http://www.arsomsilp.ac.th