เกี่ยวกับวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Journal of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University) ได้เริ่มจัดทำวารสารฉบับออนไลน์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) วารสารผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ISSN    2822-1516 (Print)                                                                                                                                                                          ISSN    2985-0169 (Online)

Announcements

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2022-07-29

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                (1)  บทความภาษาไทย                 บทความละ        3,500    บาท
                (2)  บทความภาษาอังกฤษ            บทความละ        4,000    บาท

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความสำหรับบุคคลภายนอก
                (1)  บทความภาษาไทย                 บทความละ        4,000    บาท
                (2)  บทความภาษาอังกฤษ             บทความละ       4,500    บาท

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ จะดำเนินการหลังจากที่บทความผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการภายใน ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

Read more about อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ปริทัศน์หนังสือ

ดูทุกฉบับ