[1]
เดชพล พ. และ จันทร์เอี่ยม ว. 2023. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วารสารร่มยูงทอง. 1, 1 (พ.ค. 2023), 19–33.