(1)
เดชพล พ.; จันทร์เอี่ยม ว. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. romyoongthong 2023, 1, 19-33.