พรมด้าว ว.; กฤษฎี แ.; ตันปัน ส. .; อาจหาญ ณ. การศึกษาตํารับยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดประจําเดือน ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย. วารสารร่มยูงทอง, Lopburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 75–85, 2023. Disponível em: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1690. Acesso em: 5 ต.ค. 2023.