เดชพล พ.; จันทร์เอี่ยม ว. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วารสารร่มยูงทอง, Lopburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 19–33, 2023. Disponível em: https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1850. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.