พรมด้าว วรรณี, กฤษฎี แสงสิทธิ์, ตันปัน สลิลทิพย์, และ อาจหาญ ณัฏฐินีย์. 2023. “การศึกษาตํารับยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดประจําเดือน ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย”. วารสารร่มยูงทอง 1 (1). Lopburi, Thailand:75-85. https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1690.