เดชพล พรรณนิภา, และ จันทร์เอี่ยม วรนิษฐา. 2023. “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. วารสารร่มยูงทอง 1 (1). Lopburi, Thailand:19-33. https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1850.