[1]
เดชพล พ. และ จันทร์เอี่ยม ว., “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”, romyoongthong, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 19–33, พ.ค. 2023.