พรมด้าว ว., กฤษฎี แ., ตันปัน ส. ., และ อาจหาญ ณ. “การศึกษาตํารับยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดประจําเดือน ในศาสตร์การแพทย์แผนไทย”. วารสารร่มยูงทอง, ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 75-85, https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1690.