เดชพล พ., และ จันทร์เอี่ยม ว. “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองผักหนอก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี”. วารสารร่มยูงทอง, ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 19-33, https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1850.