บรรณาธิการ

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ