ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปฐมฤกษ์

VzB0JI.jpg

-----เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการในการขับเคลื่อนวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และที่ปรึกษาวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ และบรรณาธิการบริหารวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานและดำเนินการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ รองบรรณาธิการ ดร.อัญรัตน์ วิเชียร และดร.ลักษมี โขมโนทัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน และดร.รุ่งกานต์ มูสโกภาส ฝ่ายพิสูจน์อักษร และเจ้าหน้าที่ประจำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง  

VzBOOf.jpg VzBCeZ.jpg VzB6kI.jpg

----ทั้งนี้ในการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำวารสาร กองบรรณาธิการ บุคลากรประจำวารสาร และทิศทางการดำเนินงานของวารสาร รวมทั้งเพื่อขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานวารสารจากกองบรรณาธิการประจำวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อการเข้าสู่ฐาน TCI ต่อไป

-----วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ซึ่งพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 5 สาขา ดังนี้ 1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี 2.สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม 4.สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน และ 5.สาขาการสื่อสาร ทั้งนี้ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 นี้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tcithaijo.org/index.php/jmsnrru