วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University : JMS NRRU) เป็นวารสารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยเน้นสาขา ดังนี้

  1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
  2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
  4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
  5. สาขาการสื่อสาร

 

          วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ISSN : 2821-9538 (Print)

ISSN : 2821-9546 (Online)

 

-วารสาร JMS NRRU ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2-

2023-01-03

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

Article Submission News

2022-04-26

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฉบับปฐมฤกษ์

Vol. 1 No. 2 (2022): July-December

ISSN 2821-9538 (Print)

ISSN 2821-9546 (Online)

Published: 22-12-2022

View All Issues

ISSN 2821-9538 (Print)

ISSN 2821-9546 (Online)