Announcements

ประกาศเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-วารสาร JMS NRRU ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3-

2024-01-03

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JMS NRRU ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

2023-06-29

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566)

-วารสาร JMS NRRU ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2-

2023-01-03

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

Article Submission News

2022-04-26

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฉบับปฐมฤกษ์