-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU- . ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) . ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา ดังนี้ 1.บริหารธุรกิจ, การจัดการ และบัญชี 2.การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.การท่องเที่ยว, นันทนาการ และการจัดการโรงแรม 4.เศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ และการเงิน 5.การสื่อสาร ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ -บรรณาธิการ-

MW9nRb.jpeg