-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU-

.

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่

ลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

.

ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ :

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ซึ่งพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหา ดังนี้

1.บริหารธุรกิจ, การจัดการ และบัญชี

2.การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.การท่องเที่ยว, นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

4.เศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ และการเงิน

5.การสื่อสาร

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so08.tci-thaijo.org/index.php/jmsnrru

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์

-บรรณาธิการ-

 

-3-1-67-copy.jpeg