เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

 

          เป็นวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

เลขมาตรฐานสากล

 

          ISSN   (Print) 2821-9937

 

          ISSN    (Online)

 

สาขาที่รับตีพิมพ์

 

  1. พระพุทธศาสนา

 

  1. บริหารธุรกิจและการจัดการ

 

  1. รัฐประศาสนศาสตร์

 

  1. รัฐศาสตร์

 

  1. การศึกษา

 

กำหนดออก

 

          กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

 

          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

 

          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

 

          1) บทความวิชาการ (Academic Article)

 

          2) บทความวิจัย (Research Article)

 

          3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

 

กระบวนการพิจารณาบทความ

 

          บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review)

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

 

          เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

            ด้วยทางวารสาร มจร สุพรรณบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารที่เปิดใหม่ เปิดรับบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในช่วงก่อนรับการประเมินเข้าฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ในเดือนมิถุนายน 2566 ทางวารสารเปิดรับบทความตีพิมพ์โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับการประเมินเข้าฐานของ TCI

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ต่างๆ

 

           เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สุพรรณบุรีปริทรรศน์ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางหรือเนื้อหาอื่นๆ ของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้น ทางวารสารจะถอดบทความของท่านออกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น