About the Journal

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเป็นวารสารที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
  2. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลงบทความทางวิชาการด้านการศึกษาและจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ(มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

กำหนดเผยแพร่

วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม)