เกี่ยวกับวารสาร

วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Education Panyaphat Surindra Rajabhat University) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา  สหวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมถึงวิทยาการด้านการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา  มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา ครูผู้สอน คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ  ในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ

วัตถุประสงค์ของวารสาร :

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเป็นวารสารที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
  2. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลงบทความทางวิชาการด้านการศึกษาและจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ(มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม)