วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลาพอสมควร ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมตามปรัชญาและปณิธานของคณะฯเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สู่ชุมชนและสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดทำวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเป็นวารสารที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมคณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลงบทความทางวิชาการด้านการศึกษาและจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ(ตุลาคม-มีนาคม, พฤษภาคม-กันยายน) โดยวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับนี้นำเสนอบทความวิทยานิพนธ์และบทความทั่วไป ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา/นิสิต คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยต่างๆ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)ทุกท่านที่ท่านได้ให้ความกรุณาตรวจสอบบทความด้วยความเสียสละ ในนามของกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับแรกนี้จะให้แนวคิดหรือเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา และท้ายสุดนี้กองบรรณาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเรียนรู้กับท่านผู้อ่านในโอกาสต่อไป