วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเป็นวารสารที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
2.เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลงบทความทางวิชาการด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ(มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม)

กำหนดเผยแพร่

วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน , ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม)  โดยมีรายละเอียดของการพิจารณาบทความคือ

1.เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ
2.บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่มีอยู่ในความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ
3.ไม่เป็นบทความแปล/บทความสัมภาษณ์รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็นนิติบุคคล
5.บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)  จำนวน 3  ท่าน
6.ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นี้เป็นของผู้เขียน  คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
7.กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา