วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Education Panyaphat Surindra Rajabhat University) เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมด้านการศึกษา  สหวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมถึงวิทยาการด้านการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา  มีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนิสิต/นักศึกษา ครูผู้สอน คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ  ในรูปแบบบทความวิจัย และบทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-06

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Education Panyaphat Surindra Rajabhat University)
ISSN 2985-0878 (Print)
ISSN 2985-0886 (Online)

กำหนดเผยแพร่ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ (ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน , ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม - ธันวาคม) 

ขอบเขตของวารสาร ผลงานทางวิชาการทางการศึกษา สหวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการด้านการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประเภทบทความ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ คือ

  1. เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ
  2. บทความที่ไม่มีรายการอ้างอิง จะพิจารณาคัดเลือกเป็นรายบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่มีอยู่ในความสนใจของสังคมและมีคุณค่าทางวิชาการ
  3. ไม่เป็นบทความแปล/บทความสัมภาษณ์รายการอ้างอิงประเภทหนังสือที่ไม่คัดเลือกเพื่อบันทึกคือรายการอ้างอิงที่ไม่มีชื่อผู้เขียนและผู้เขียนที่เป็นนิติบุคคล
  4. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review) ตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด ทั้งนี้บทความจะต้องได้รับผลการประเมินว่า “ผ่านการพิจารณา” จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  3  ท่าน
  5. ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นี้เป็นของผู้เขียน คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
  6. กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
  7. รูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ APA(American Psychological Association citation Style)

ทั้งนี้ วารสารครุศาสตร์ปัญญพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์