กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองอธิการบดีทุกฝ่าย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา จินดาศรี   คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกต   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายคมสัน สุพรรณภพ   หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์

 

บรรณาธิการ    
นางสาวปิยพร  สีสันต์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

รองบรรณาธิการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ    
นายคงคม สืบสิทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางนันทิยา  สุพรรณภพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

กองบรรณาธิการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อุดม หอมคำ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร กาญจนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

เลขานุการ    
นางประภาพร ปลายแก่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายคณภัทร  พวงจินดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์