Contact

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานคณบดี โทร : 044-514611
ฝ่ายวิชาการ โทร : 044-514612

Principal Contact

นางสาวปิยพร  สีสันต์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Phone 0615936242

Support Contact

นายคงคม สืบสิทธิ์
Phone 0897710733