การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โมชันกราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือ

ผู้แต่ง

  • กัญญารัตน์ ทองแม้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • จักรพงษ์ วารี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

โมชันกราฟิก, การสอนแบบร่วมมือ, การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเรื่องการนำเทคโนโลยีมา แก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนเรื่องการ นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา โดยใช้โมชันกราฟิก และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ การวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน 29 คน ได้มาจากการใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา 2) แผนการจัดการ เรียนรู้ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 4) ข้อสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนรู้โดย dependent sample t-test

         ผลการวิจัยพบว่า

          1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา มีคุณภาพระดับมากที่สุด           (มีค่าเฉลี่ย 4.82) และมีประสิทธิภาพ 96.96/85.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2) ผลการจัดเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้เรื่องการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา โดยใช้โมชัน กราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการนำ เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาโดยใช้โมชันกราฟิกร่วมกับวิธีการสอนแบบร่วมมือในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55

References

ดวงกมล อังคุนะ. (2559). การพัฒนาโมชันกราฟิกเรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม.

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม ). การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. Veridian E-Journal, Silpakorn University, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. 10(2).

วรรณทิภา ธรรมโชติ. (2562). การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. [Online]. http://www.ph02.tci-thaijo.org/index.php. สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2565.

เวชยันต์ ปั่นธรรม. (2560). การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล production of motion graphic media 7.1 channel. [Online].https://www. .repository.rmutt.ac.th. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564.

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์. (2559). Sustainble design ดีไซน์ เปลี่ยนโลก. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.

สุโรทัย แสนจันทรแดง และธวัชชัย สหพงษ์. (2559). การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง การเลิก ทาสในสมัย รัชกาลที่ 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-06