การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งในลักษณะรูปเล่มสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • บทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์โดยวารสารอื่น
  • ผู้นิพนธ์ต้องจัดทำบทความให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์” ทั้งในเรื่องของการเตรียมต้นฉบับบทความ องค์ประกอบของต้นฉบับบทความ การเขียนรายการอ้างอิงในรูปแบบเชิงอรรถ และการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ

นโยบายส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้นิพนธ์ที่กรอกในเว็บไซต์ของวารสารจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ