คณะผู้จัดทำวารสาร

บรรณาธิการ
●   อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
●   อาจารย์รชณัฐ มะโนแสน สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
●   อาจารย์อาภาเพ็ญ ปันดวง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
กองบรรณาธิการ
●   ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ นักวิชาการอิสระ
●   ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●   รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
●   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
●   รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●   รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
●   รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ มาเม้า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้จัดการ
●   นางสาวจตุพร ชุ่มมะโน
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
●   นางสาวปิ่นหยก ศาสน์ประดิษฐ์