คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

การเตรียมต้นฉบับบทความ
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4
2. ตั้งค่าระยะขอบของหน้ากระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร)
3. ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1.0
4. พิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
5. พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK
6. ความยาวของเนื้อหารวมรายการอ้างอิงท้ายบทความไม่เกิน 30 หน้า

องค์ประกอบของต้นฉบับบทความ
1. ชื่อบทความภาษาไทย จัดให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 20
2. ชื่อบทความอังกฤษ จัดให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 18 เมื่อขึ้นต้นคำใหม่ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
3. ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16
4. สังกัดผู้นิพนธ์ภาษาไทย จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16
5. ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16
6. สังกัดผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16
7. บทคัดย่อ คำว่า “บทคัดย่อ” จัดให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 ส่วนเนื้อความในบทคัดย่อใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16
8. คำสำคัญ คำว่า “คำสำคัญ” จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 จากนั้นเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความไม่ควรเกิน 4 คำ โดยใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16
9. Abstract คำว่า “Abstract” จัดให้อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 ส่วนเนื้อความใน Abstract ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16
10. Keywords คำว่า “Keywords” จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 และเลือก Keywords ที่เกี่ยวข้องกับบทความไม่ควรเกิน 4 คำ (Keywords แปลมาจาก คำสำคัญ) โดยใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 เมื่อขึ้นต้นคำใหม่ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
11. หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรหนาขนาด 16 โดยหัวข้อหลักจัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อรองให้เคาะ 1 ย่อหน้า ส่วนหัวข้อย่อยให้เคาะ 2 ย่อหน้า
12. เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จัดรูปแบบกระจายแบบไทย โดยให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเยื้อง 0.5 นิ้วของบรรทัดถัดไป
13. ตัวเลข การเขียนตัวเลขในบทความทั้งบทความภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวเลขอารบิก

วิธีการเขียนรายการอ้างอิง
การเขียนรายการอ้างอิงในรูปแบบเชิงอรรถ และการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ โปรดคลิกเพื่อเปิดไฟล์