Announcements

[ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความที่นิพนธ์โดย "บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เป็นการชั่วคราว

29.07.2022

[ เนื้อหาข่าวประกาศ ] วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับพิจารณาบทความที่นิพนธ์โดย "บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากบทความที่นิพนธ์โดยบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบจำนวนที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับถัดไปแล้ว โดยวารสารจะเปิดรับพิจารณาบทความที่นิพนธ์โดยบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว หมายถึง บุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยู่ในสถานะอาจารย์ประจำ อาจารย์อาวุโส เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษา เป็นต้น

สำหรับบทความที่นิพนธ์โดย "บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" วารสารยังคงเปิดรับพิจารณาอยู่

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Read more about [ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความที่นิพนธ์โดย "บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เป็นการชั่วคราว

ฉบับปัจจุบัน

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
					ดู วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

บรรณาธิการ: วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

เผยแพร่แล้ว: 01.07.2022

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ