Announcements

[ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

29.08.2022

[ เนื้อหาข่าวประกาศ ] วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีบทความครบจำนวนที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับถัดไปแล้ว (บทความเต็ม) ทั้งนี้ วารสารจะเริ่มเปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Read more about [ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

ฉบับปัจจุบัน

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)
					ดู วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

บรรณาธิการ: วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

เผยแพร่แล้ว: 01.07.2022

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ