Announcements

[ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

21.09.2023

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากได้รับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มเปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทสำหรับตีพิพม์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

Read more about [ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

ฉบับปัจจุบัน

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
					ดู วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

บรรณาธิการ: วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

เผยแพร่แล้ว: 01.07.2023

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ