Announcements

[ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

21.09.2023

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เนื่องจากได้รับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มเปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทสำหรับตีพิพม์ในวารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1 อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

Read more about [ ข่าวประกาศ ] ปิดรับพิจารณาบทความทุกประเภทเป็นการชั่วคราว

ฉบับปัจจุบัน

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)
					ดู วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)

บรรณาธิการ: ณัฐดนัย นาจันทร์

เผยแพร่แล้ว: 22.01.2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ