เกี่ยวกับวารสาร

===========================================================================
วารสารร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
===========================================================================

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน ISSN 1906-8824 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทําวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่ ชื่อ “วารสารร่มยูงทอง” กําหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และกันยายน – ธันวาคม
          วารสารร่มยูงทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article)  ด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การบัญชี การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว-โรงแรม เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย
          2. พื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่
          บทความทุกเรื่องที่เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์หรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาบทความ จํานวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ และเป็นการประเมินแบบ double-blinded review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่เสนอต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน ข้อเขียนที่ปรากฏในเนื้อหาบทความถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
         ในกรณีที่กองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของวารสารหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอบทความ หรือหากประสงค์ขอยกเลิกตีพิมพ์บทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพียงผู้เดียว

กําหนดระยะเวลาการเผยแพร่
กําหนดระยะเวลาการเผยแพร่ จํานวน 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม