เกี่ยวกับวารสาร

วารสารร่มยูงทอง  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่ “วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์” ISSN 1906-8824 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา  เพื่อปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี  และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  จึงได้จัดทำวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่  ชื่อภาษาไทย “วารสารร่มยูงทอง” ชื่อภาษาอังกฤษ “Rom Yoong Thong Journal”  

     วารสารร่มยูงทอง  เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article)  ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จำนวน 3 ท่าน เป็นการประเมินแบบ double-blinded review

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการ

     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่

      บทความทุกเรื่องที่เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)   ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์หรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาบทความ จำนวน 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ และเป็นการประเมินแบบ double-blinded review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ

      บทความที่เสนอต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน ข้อเขียนที่ปรากฏในเนื้อหาบทความถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

      ในกรณีที่กองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอบทความ หรือหากประสงค์ขอยกเลิกตีพิมพ์บทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์ของวารสารร่มยูงทอง

     ลิขสิทธิ์ของวารสารร่มยูงทองเป็นของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หากมีการคัดลอกข้อความ หรือใช้ภาพหรือใช้ตารางที่ปรากฏในวารสารร่มยูงทอง ต้องขออนุญาตและได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร