กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา  บาร์นท์                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา  เดชพล                    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บรรณาธิการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง         

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ  สมหวัง 

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด       มั่นสัมฤทธิ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา  มากบุญ                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา      พยุงสิน                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร          วชิรปัญญาพงศ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุลดา          ทรัพย์สมบูรณ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.สุนทรีย์                         วิพัฒครุฑ             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.อุษณี                             จิตติมณี               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.ธัญญา                          จันทร์ตรง             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์          วิริยะวิทย์            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา          บูรณเดชาชัย      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์          ภูริปาณิก            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา          บุญสมสุข            มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.มานะ                            ตรีรยาภิวัฒน์       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ดร.ธีรเวช                           ทิตย์สีแสง            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร         
                                                                                   ลาดกระบัง

เลขานุการกองบรรณาธิการ
อาจารย์กานต์       เชื้อวงศ์
อาจารย์เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์
นางสาวสุจิรา        สาหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลวรรณ  สุขไมตรี
นางสาวขนิษฐา     สุกใส
นางสาวปวีณา       ทรัพย์นิมิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 09 0008 4248, 0 3642 1448