กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง    

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง
อ.ดร.สาวิตรี      จูเจี่ย

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.ศศิธร       วชิรปัญญาพงศ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผศ.ดร.สุนทรีย์     วิพัฒครุฑ             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.ดร.ทศพร        พีสะระ                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.ดร.อุษณี         จิตติมณี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.ดร.ธัญญา        จันทร์ตรง              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รศ.ดร.พนิตสุภา    ธรรมประมวล       วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
รศ.ดร.ณัฐนันท์    วิริยะวิทย์              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ.ดร.สุกัญญา     บูรณเดชาชัย       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผศ.ดร.ภูชิตต์      ภูริปาณิก               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผศ.ดร.บุปผา       บุญสมสุข             มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ดร.มานะ         ตรีรยาภิวัฒน์          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.ดร.ธีรเวช        ทิตย์สีแสง             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง
รศ.ดร.กุลชลี       พวงเพ็ชร์             นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.กาสัก       เต๊ะขันหมาก         นักวิชาการอิสระ

เลขานุการกองบรรณาธิการ
อ.เพ็ญนภา       จุมพลพงษ์
อ.กานต์           เชื้อวงศ์
นางสาวสุจิรา    สาหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก
ผศ.นฤมลวรรณ  สุขไมตรี
นางสาวขนิษฐา  สุกใส
นางสาวปวีณา    ทรัพย์นิมิตร