กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บรรณาธิการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง         

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ  สมหวัง 
อาจารย์ ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์   วิพัฒครุฑ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.ทศพร  พีสะระ                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.อุษณี  จิตติมณี                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  วิริยะวิทย์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย              มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์  ภูริปาณิก                    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา  บุญสมสุข                    มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์                                 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์                                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง                                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง       
รศ.ดร.กุลชลี  พวงเพ็ชร์                                            นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก                                        นักวิชาการอิสระ
รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล                                  นักวิชาการอิสระ         

เลขานุการกองบรรณาธิการ
อาจารย์เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์
อาจารย์กานต์  เชื้อวงศ์
นางสาวสุจิรา  สาหา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมลวรรณ  สุขไมตรี
นางสาวขนิษฐา  สุกใส
นางสาวปวีณา  ทรัพย์นิมิต

สำนักงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 09 0008 4248, 0 3642 1448
โทรสาร 036 421 448
อีเมล์  journal.mstru@gmail.com