เกี่ยวกับวารสาร

กำหนดการเผยแพร่

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม     -   เมษายน       (กำหนดออกเดือนพฤษภาคม)
ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม  -   สิงหาคม      (กำหนดออกเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน     -   ธันวาคม       (กำหนดออกเดือนมกราคม)

Announcements

เปิดรับบทความประจำฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน)

2022-05-20

วารสารร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ประจำฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 ด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การบัญชี การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว-โรงแรม เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน

Read more about เปิดรับบทความประจำฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน)

Download ต้นฉบับบทความวิจัย       ====>> Word Click  /  Pdf  Click

Download ต้นฉบับบทความวิชาการ ====>>  Word Click  /  Pdf Click