เกี่ยวกับวารสาร

 

วารสารร่มยูงทอง

Rom Yoong Thong Journal

ISSN : 2985-0193 (Online)

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1  เปิดรับบทความเดือนมกราคม - เมษายน        (เผยแพร่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป)
ฉบับที่ 2  เปิดรับบทความเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม    (เผยแพร่เดือนกันยายน เป็นต้นไป)
ฉบับที่ 3  เปิดรับบทความเดือนกันยายน - ธันวาคม        (เผยแพร่เดือนมกราคม เป็นต้นไป)      

Announcements

เปิดรับบทความ

2023-11-16

วารสารร่มยูงทอง (Rom Yoong Thong Journal) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน
กำหนดระยะเวลาการเผฟยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เปิดรับบทความเดือนมกราคม - เมษายน (เผยแพร่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป)
ฉบับที่ 2 เปิดรับบทความเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม (เผยแพร่เดือนกันยายน เป็นต้นไป)
ฉบับที่ 3 เปิดรับบทความเดือนกันยายน - ธันวาคม (เผยแพร่เดือนมกราคม เป็นต้นไป)

Read more about เปิดรับบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน – ธันวาคม
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน – ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ