คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

วารสารร่มยูงทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาในระบบจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  ตำแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด  อีเมลของผู้ที่เป็น Corresponding Author และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อประสาน จะไม่ปรากฏในวารสารที่เผยแพร่)  โดยยึดตามแบบฟอร์มที่กำหนด

 บทความวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย

 1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. บทคัดย่อ (Abstract)  ภาษาไทย   และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)
 3. คำสำคัญ (Keywords) 3 - 5 คำ
 4. บทนำ          
 5. วัตถุประสงค์การวิจัย
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
 7. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 8. การทบทวนวรรณกรรม
 9. วิธีดำเนินการวิจัย
 10. ผลการวิจัย
 11. อภิปรายผลการวิจัย
 12. ข้อเสนอแนะ
 13. เอกสารอ้างอิง (อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7)

บทความวิชาการ (Academic Article) ประกอบด้วย

      1.ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
      2. บทนำ ระบุความสำคัญของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในการนำเสนอบทความ
      3. เนื้อเรื่อง เรียบเรียงเนื้อหาโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์เชิงวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในบทความอย่างถูกต้อง
       4. บทสรุป ให้ข้อคิดเชิงสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
       5. เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7

 การจัดเตรียมต้นฉบับ

          บทความที่นำเสนอต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Pt. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นระยะขอบทุกด้าน 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  จัดเรียงเนื้อหากระจายแบบไทย (จัดตาม template ที่กำหนดให้) ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA7

การจัดทำรูปภาพ

 1. รูปภาพทุกภาพจะต้องมีความคมชัดเมื่อแปลงไฟล์เป็นขาวดำ ขนาดภาพและตัวอักษรที่ปรากฏในภาพต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
 2. ทุกภาพจะต้องระบุหมายเลขภาพ คำบรรยายภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ

แบบฟอร์มจัดพิม์ต้นฉบับบทความวิจัย        ====>> Word Click  /  Pdf  Click
แบบฟอร์มจัดพิม์ต้นฉบับบทความวิชาการ ====>> Word Click  /  Pdf  Click
รูปแบบการเขียนอ้างอิง APA   ====>> Click