คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาในระบบจะต้องมีชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้นิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  ตำแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด (ภาษไทยและภาษาอังกฤษ)  อีเมลของผู้ที่เป็น Corresponding Author และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อประสาน จะไม่ปรากฏในวารสารที่เผยแพร่)  โดยยึดตามแบบฟอร์มที่วารสารกำหนด 

บทความวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย
   1.   ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
   2.   บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)
   3.   คำสำคัญ (Keywords) 3 - 5 คำ
   4.   บทนำ
   5.   วัตถุประสงค์การวิจัย
   6.   กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
   7.   สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
   8.   นิยามศัพท์ (ถ้ามี)
   9.   การทบทวนวรรณกรรม
   10. วิธีดำเนินการวิจัย
   11. ผลการวิจัย
   12. อภิปรายผลการวิจัย
   13. ข้อเสนอแนะ
   14. เอกสารอ้างอิง (อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7)     
บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย

  1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  2. บทคัดย่อ     ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)
  3. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords) 3 - 5 คำ
  4. บทนำ ระบุความสำคัญของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในการนำเสนอบทความ
  5. เนื้อเรื่อง เรียบเรียงเนื้อหาโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์เชิงวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในบทความอย่างถูกต้อง
  6. บทสรุป ให้ข้อคิดเชิงสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  7. เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7

การจัดเตรียมต้นฉบับ  
      บทความที่นำเสนอต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Pt. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นระยะขอบทุกด้าน 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  จัดเรียงเนื้อหากระจายแบบไทย (จัดตาม template ที่กำหนดให้) ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA7

การจัดทำรูปภาพ 
   1.   รูปภาพทุกภาพจะต้องมีความคมชัด ขนาดภาพและตัวอักษรที่ปรากฏในภาพต้องมองเห็นได้ชัดเจน
   2.   ทุกภาพจะต้องระบุหมายเลขภาพ คำบรรยายภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความวิจัย ======>> Word Click / Pdf Click
แบบฟอร์มจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความวิชาการ ======>> Word Click / Pdf Click
รูปแบบการเขียนอ้างอิง APA7 ======>> Pdf Click