จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมการเผยแพร่วารสารร่มยูงทอง

จริยธรรมของผู้เขียนบทความ

 1. ไม่นำบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการมานำเสนอเพื่อขอรับการตีพิมพ์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งตีพิมพ์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจากผลงานของผู้อื่นตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
 2. กรณีเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ผู้เขียนต้องมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
 3. ในกรณีที่ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารหรือมีการละเมิดใด ๆ เกิดขึ้น หากกองบรรณาธิการตรวจพบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว หรือหากผู้เขียนประสงค์ขอยกเลิกตีพิมพ์บทความ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของวารสารทั้งหมดเพียงผู้เดียว
 4. ไม่คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ

 1. รักษาและพัฒนาคุณภาพของบทความและวารสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตามกระบวนการของวารสารอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การกลั่นกรองคุณภาพของบทความก่อนเริ่มกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและนโยบายของวารสารเป็นหลัก
 2. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) หากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะติดต่อผู้เขียนเพื่อขอคำชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น
 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 4. ทำหน้าที่โดยปราศจากอคติ เปิดโอกาสให้ผู้เขียนจากทุกสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่บทความอย่างเท่าเทียม
 5. ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร
 7. ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้เขียนบทความ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดเชิงวิชาการอย่างเสรี

 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

 1. ทำหน้าที่ด้วยใจเป็นกลาง ปราศจากอคติเชิงวิชาการ ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็น โดยคำนึงผลประโยชน์เชิงวิชาการ คุณภาพของบทความ และมาตรฐานของวารสารเป็นสำคัญ
 2. ประเมินบทความด้วยความรวดเร็ว ส่งผลการประเมินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลบทความ ผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนข้อมูลการพิจารณากลั่นกรองของบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะตีพิมพ์เผยแพร่
 4. ไม่นำข้อมูลจากบทความที่ประเมินไปเป็นของตนหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทความก่อนที่บทความจะตีพิมพ์เผยแพร่
 5. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น บรรณาธิการ หรือพวกพ้อง
 6. ไม่เรียกร้องหรือกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการทำหน้าที่