การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 

บทความวิจัย

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ISSN 1906-8824 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทําวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่ ชื่อ “วารสารร่มยูงทอง” กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม
          วารสารร่มยูงทอง เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จํานวน 3 ท่าน

บทความวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ISSN 1906-8824 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทําวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่ ชื่อ “วารสารร่มยูงทอง” กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม
          วารสารร่มยูงทอง เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จํานวน 3 ท่าน

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ