การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความเรื่องนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หากมีกรุณาอธิบายในข้อความถึงบรรณาธิการ)
 • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
 • มีการให้ URLs ที่เข้าถึงได้ สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
 • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt(ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้แต่ง (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
 • บทความเตรียมตามข้อกำหนด ทั้งในด้านของรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

วารสารร่มยูงทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาในระบบจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  ตำแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด  อีเมลของผู้ที่เป็น Corresponding Author และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อประสาน จะไม่ปรากฏในวารสารที่เผยแพร่)  โดยยึดตามแบบฟอร์มที่กำหนด

บทความวิจัย (Research Article) ประกอบด้วย

 1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)
 3. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords)3 - 5 คำ  
 4. บทนำ
 5. วัตถุประสงค์การวิจัย
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
 7. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 8. นิยามศัพท์ (ถ้ามี)
 9. การทบทวนวรรณกรรม
 10. วิธีดำเนินการวิจัย
 11. ผลการวิจัย
 12. อภิปรายผลการวิจัย
 13. ข้อเสนอแนะ
 14. เอกสารอ้างอิง (อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7

บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม ประกอบด้วย

 1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. บทคัดย่อ     ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ)
 3. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords) 3 - 5 คำ
 4. บทนำ ระบุความสำคัญของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในการนำเสนอบทความ
 5. เนื้อเรื่อง เรียบเรียงเนื้อหาโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์เชิงวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในบทความอย่างถูกต้อง
 6. บทสรุป ให้ข้อคิดเชิงสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
 7. เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA7

 การจัดเตรียมต้นฉบับ

      บทความที่นำเสนอต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Pt. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นระยะขอบทุกด้าน 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  จัดเรียงเนื้อหากระจายแบบไทย (จัดตาม template ที่กำหนดให้) ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA7

การจัดทำรูปภาพ

 1. รูปภาพทุกภาพจะต้องมีความคมชัด ขนาดภาพและตัวอักษรที่ปรากฏในภาพต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
 2. ทุกภาพจะต้องระบุหมายเลขภาพ คำบรรยายภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ

 

 

บทความวิจัย

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ISSN 1906-8824 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทําวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่ ชื่อ “วารสารร่มยูงทอง” กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม
          วารสารร่มยูงทอง เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จํานวน 3 ท่าน

บทความวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ISSN 1906-8824 ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา เพื่อปรับรูปแบบการนําเสนอเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์หรือวารสารออนไลน์ตามบริบทสังคมและเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้จัดทําวารสารวิชาการฉบับออนไลน์ขึ้นใหม่ ชื่อ “วารสารร่มยูงทอง” กําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม
          วารสารร่มยูงทอง เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จํานวน 3 ท่าน

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ