เปิดรับบทความ

2023-05-12

Pr.02.jpg 

  วารสารร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ประจำฉบับที่ 2 ประจำปี 2566 ด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การบัญชี การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว-โรงแรม เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน

กำหนดการเผยแพร่

กำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม     -   เมษายน       (เผยแพร่เดือนพฤษภาคม)
ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม  -   สิงหาคม      (เผยแพร่เดือนกันยายน)
ฉบับที่ 3  เดือนกันยายน     -   ธันวาคม       (เผยแพร่เดือนมกราคม)