เปิดรับบทความประจำฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน)

2022-05-20

วารสารร่มยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ประจำฉบับที่ 1 ประจำปี 2566 ด้านบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด โลจิสติกส์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การบัญชี การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว-โรงแรม เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน